Store tall i matematikk (2023)

navnveldig store tallVennligst still inn skjermoppløsningen til 1024 x 768 piksler eller mindre!

1.100

som

1

1.101

ti

10

1.102

hundre

100

1.103

tusen

1 000

1.104

ti tusen

10 000

1.105

ett hundre tusen

100 000

1.106

en million

1 000 000

1.107

ti millioner

10 000 000

1.108

hundre millioner

100 000 000

1.109

en milliard

1 000 000 000

1.1010

ti milliarder

10 000 000 000

1.1011

hundre milliarder

100 000 000 000

1.1012

en billion

1 000 000 000 000

1.101. 3

ti billioner

1 0 000 000 000 000

1.1014

hundre billioner

1 00 000 000 000 000

1.1015

en kvadrillion

1 000 000 000 000 000

1.1016

ti kvadrillioner

10 000 000 000 000 000

1.1017

hundre kvadrillioner

100 000 000 000 000 000

1.1018

en billion

1 000 000 000 000 000 000

1.1019

ti billioner

10 000 000 000 000 000 000

1.1020

hundre billioner

100 000 000 000 000 000 000

1.1021

en billion

1 000 000 000 000 000 000 000

1.1022

ti billioner

10 000 000000 000 000 000 000

1.1023

hundre billioner

100 000 000 000 000 000 000 000

1.1024

en kvadrillion

1 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1025

ti kvadrillioner

10 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1026

hundre kvadrillioner

100 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1027

en kvadrillion

1 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1028

ti kvadrillioner

10 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1029

hundre kvadrillioner

100 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1030

en kvintillion

1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1031

ti kvintillioner

10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1032

hundre kvintillioner

100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1033

en kvintillion

1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1034

ti kvintillioner

10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1035

hundre kvintillioner

100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1036

en sekstillion

1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1037

ti sekstillioner

10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1038

hundre sekstillioner

100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1039

en sekstillion

1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1040

ti sekstillioner

10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1041

hundre sekstillioner

100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1042

enSeptillion

1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1043

ti septillioner

10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1044

hundre septillioner

100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1045

en milliard sept

1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1046

ti septillioner

10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1047

hundre septillioner

100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1048

en oktillion

1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1049

ti oktillioner

10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1050

hundre oktillioner

100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1051

en oktrillion

1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1052

ti oktrillioner

10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1053

hundre okmillioner

100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1054

en ikke-million

1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

1.1055

ti nonmillioner

"Senest herfra er etter min mening en slik fremstilling ikke lenger mulig på en meningsfull måte!"

1.1056

hundre ikke-millioner

...

1.1057

en ikke-milliard

...

1.1058

ti ikke-milliarder

...

1.1059

hundre ikke-milliarder

...

1.1060

en desillion

...

Enten du er her

"...millioner", "...millioner"
eller"...millioner"

eller.

"...cilliarde", "...killiarde"
eller"...zilliarde"

skriver, synes (minst
matematisk) for å være irrelevant.

...

1.1061

ti desillioner

...

1.1062

hundre desillioner

...

1.1063

en demilliard

...

1.1064

ti milliarder

...

1.1065

hundre milliarder

...

1.10 66

Undeillion

...

1.10 69

Undecilliarde

...

1.1072

Duodesillion

...

1.1075

Tolv tusen

...

1.1078

Tredesillion

...

1.1081

Tredecilliarde

...

1.1084

Hvem vet, hvem kan hjelpe?

...

1.1087

Hvem vet, hvem kan hjelpe?

...

1.1090

Quindecillion

...

1.1093

Hvem vet, hvem kan hjelpe?

...

1.1096

Sexdesillion

...

1.1099

Hvem vet, hvem kan hjelpe?

...

1.10100

en googol

Gruppen «google» ble forøvrig oppkalt etter dette.

1.10 102 Septendecillion ... 1.10108 Oktodesillion ... 1.10 114 Novemdesillion ... 1.10120 Tjue billioner ... 1.10 180 Trigintillion ... 1.10240 Quadragintillion ... 1.10300 Quinquagintillion ... 1.10360 Seksti billioner ... 1.10420 Septuagintillion ... 1.10480 Oktogintillion ... 1.10540 Nitten billioner ...

1.10600

Centillion

...

1.10654

Centnovemtillion

...

1.10660

Centdecillion

...

1.10720

Centvigintillion ... 1.10780 Centvigintillion ... 1.10840 Centvigintillion ... 1.10900 hundrequinquagintillion ... 1.10960 Centsexagintillion ... 1.101020 Centseptuagintillion ... 1.101080 Centoctogintillion ... 1.101140 Centnonagintillion ...

1.101200

Ducentillion ... 1.10 1500 To hundre og femti billioner ...

1.101800

Trecentillion ... 1.102160 Trecentsexagintillion ... 1.102400 Quadringentillion ... 1.10 2820 Quadringentseptuagintillion ... 1.103000 Fem hundre tusen ... 1.10 3120 Fem hundre og tjue millioner ... 1.103600 Sescentillion ... 1.104080 Seks hundre og åtti billioner ... 1.104200 Syttentallioner ... 1.10 4440 Syttende quadragintillion ... 1.104800 Oktingentillioner ... 1.10 5340 Octingentnonagintillion ... 1.105400 Nongentillion ... 1.10 5700 Nittifem billioner ... 1.105994 Nongentnovemnonagintillion ...

1.10 6000

Milliardion

... 1.10 6600 Milliacentillioner ... 1.107200 Milliaducentillion ... 1.107800 Milliatrecentillioner ... 1.108400 Milliaquadringentillion ... 1.108820 Milliaquadringenseptuagintillion ... 1.109000 Milliaquingentillion ... 1.109600 Milliascentillioner ... 1.1010200 Milliaseptingentillion ... 1.1010800 Milliaoktingentillion ... 1.1011400 Millioner ti millioner ... 1.1011994 Millianongentnovemnonagintillion ...

1.1012000

Domilliatillion

... 1.10 15 000 Domilliaquingentillion ... 1.1017994 Domillianongentnovemnonagintillion ...

1.1018 000

Tremilliatillion

... 1.1024000 Fire milliatillioner ... 1.1030 000 Quinmilliatillion ... 1.1036 000 Sexmillitillion ... 1.1042000 Septenmilliatillioner ... 1.1048 000 Oktomilliatilion ... 1.1054 000 Novemillitilion ... 1.1060 000 desimillion ... 1.1066 000 Undezimilliatillion ...

1.10Google

en googolplex

... 1.10Googolplex en googolplexian ... 1.10Googolplexples --- ... u.s.w. --- ...

1.10??

en fantasi

Er et kunstig ord som ble laget av Erika Fuchs.

1.10??+3

en fantastisk milliard

Dette er ment å være pengemengden til den legendariske Scrooge McDuck.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated: 01/20/2024

Views: 6219

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.